ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die tussen Rajo N.V. (hierna genoemd “Rajo”) en de klant worden afgesloten en gelden tenzij er in de bijzondere voorwaarden duidelijk van afgeweken wordt. Alle andere contractvoorwaarden, evenals alle afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden, zelfs indien ze uitgaan van een vertegenwoordiger van Rajo, moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard door Rajo, opdat ze tegenstelbaar zouden zijn aan Rajo. Deze algemene voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden die van de klant of van een derde zouden uitgaan, ook indien Rajo deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd. Stilzwijgende aanvaarding kan terzake niet worden aangevoerd.

2. De in offertes van Rajo opgegeven prijzen gelden gedurende dertig kalenderdagen vanaf de datum van offerte, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De bestekken en prijsoffertes van Rajo zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals die gelden op het ogenblik van de offerte. Rajo heeft altijd het recht haar prijzen aan te passen bij algemene prijzenopslag.

3. Leveringstermijnen worden door Rajo te goeder trouw, maar enkel bij wijze van inlichting vermeld, maar verbinden Rajo niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. Goederen worden verzonden op risico van de klant. De levering wordt geacht te zijn gebeurd bij de afgifte van de goederen aan de vervoerder. De klant kan steeds in eigen naam, voor eigen rekening en op eigen risico een transportopdracht geven aan een derde, die de bestelde goederen bij Rajo kan ophalen.

5. Indien de klant de goederen niet afhaalt of in ontvangst neemt op de door hem meegedeelde datum, heeft Rajo het recht om, na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant, waarbij Rajo zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt de hierdoor geleden schade aan te rekenen.

6. Klachten over de niet‐conformiteit van de goederen of zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na levering aan Rajo te worden gemeld. Gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dienen uiterlijk binnen de 3 maanden na leveringsdatum aan Rajo te worden gemeld, met opgave van alle concrete feiten en omstandigheden en van de plaats waar de goederen zonder verwijl geïnspecteerd kunnen worden. De hier genoemde termijnen zijn vervaltermijnen. De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering over de geleverde diensten en/of goederen. De eventuele terugzending van goederen kan slechts na akkoord van Rajo en gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.

7. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dienen alle facturen van Rajo contant betaald te worden, netto  en zonder kosten voor Rajo. Ingeval van betaling per cheque of wissel, zal de betaling pas als gedaan worden beschouwd op het ogenblik van de effectieve en onherroepelijke inning. Klachten betreffende de facturen, dienen te worden gemeld per fax en aangetekende brief, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Zoniet worden ze onherroepelijk beschouwd als aanvaard en geheel conform de afspraken tussen de partijen.

8. De prijzen van Rajo zijn uitgedrukt in euro. Bij gebreke van betaling op de vervaldag, is, van rechtswege en zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het onbetaalde bedrag en een maandelijkse verwijlintrest van 1 % op het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Bij niet‐betaling heeft Rajo tevens het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van Rajo om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.

9. Ingeval de verkoopsovereenkomst door toedoen van de klant niet kan worden uitgevoerd, is Rajo gerechtigd op een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10 % van de verkoopprijs, onverminderd het recht van Rajo om meer schade te bewijzen.

10. De eigendom van de verkochte goederen gaat maar over op de klant op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, bijbehorende kosten en eventuele interesten aan Rajo, zoals vermeld onder randnummer 7. Tot dan behoudt  Rajo zich de eigendom daarop voor. Indien de goederen worden opgeslagen in een gehuurde ruimte zal de klant Rajo daarvan dadelijk inlichten, zodat de verhuurder tijdig verwittigd kan worden van het eigendomsvoorbehoud. Bij wanbetaling heeft Rajo het recht om de goederen terug te nemen en ze op te halen waar ze zich ook mogen bevinden  Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

11. Rajo heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant, in geval van ontbinding, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen of andere vorm van samenloop van schuldeisers in hoofde van de klant, of indien de klant zijn activiteiten tijdelijk of definitief stopzet, onder voorlopig bewind wordt geplaatst, een gerechtelijk akkoord aanvraagt of in ieder ander geval waarin blijkt dat de stipte betalingen in het gedrang zouden kunnen komen.

12. De overeenkomsten tussen Rajo en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken, meer bepaald van het gerechtelijke arrondissement Gent bevoegd, tenzij Rajo er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats.